Elke faculteit van de Universiteit Maastricht heeft een Faculteitsraad (FC). Deze raden, die vrijwel hetzelfde functioneren als de Universiteitsraad, informeren de Universiteitsraad over facultaire aangelegenheden en fungeren als sparringpartner en overlegorgaan voor de faculteitsbesturen en de decaan.

SHAPE heeft leden in de FC van de Faculteit Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen (FHML).

 

De SHAPE-leden van de FHML-faculteitsraad 

Juul Hennissen

Juul Hennissen

Matthijs Bosveld
Eva Visbach

Huidig studieprogramma:

MSc Geneeskunde

Eva Visbach

Huidig studieprogramma:

BSc Gezondheidswetenschappen

Matthijs Bosveld

Huidig studieprogramma:

MSc Geneeskunde

Opzet

De Faculteitsraad (FC) vervult voor de afzonderlijke faculteit dezelfde functie als de Universiteitsraad voor de hele universiteit. Zijn bevoegdheid is vergelijkbaar met die van de Universiteitsraad voor zover hij zich bezighoudt met aangelegenheden die betrekking hebben op zijn faculteit. De FC bestaat uit vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel, het administratief en ondersteunend personeel en studenten. Zij worden door en uit hun eigen secties gekozen voor een periode van twee jaar, met uitzondering van studenten, die slechts voor één jaar worden gekozen.
De leden van de FC komen ongeveer eens in de vier weken samen met het faculteitsbestuur. Deze bijeenkomsten staan open voor alle medewerkers en studenten van de faculteit, die deze bijeenkomsten als toehoorder kunnen bijwonen.

Rechten

De FC's hebben bevoegdheden op verschillende terreinen, waaronder het al dan niet geven van instemming met het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregeling, de richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening en interne beleidsdocumenten op het gebied van onderwijs, onderzoek en internationalisering. De FC heeft ook het recht om te adviseren over zaken als de benoeming van hoogleraren en het facultaire budget.