SHAPE deelt een kieslijst voor de Universiteitsraad met LEX, de studentenvertegenwoordiging van studievereniging OURANOS van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarom zijn kandidaten op de SHAPE/LEX-lijst momenteel een mix van studenten van de Faculteit Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen (FHML) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Ongeacht de faculteit van herkomst van onze gekozen vertegenwoordigers, je kunt er zeker van zijn dat zij jouw belangen zullen behartigen.

 

SHAPE-LEX Universiteitsraadsleden

Iris de Visser

Iris de Visser

Huidig studieprogramma:

BSc Gezondheidswetenschappen

Wat is het?

De Universiteitsraad (UC) van de Universiteit Maastricht (UM) is een vertegenwoordigend orgaan in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De belangrijkste bevoegdheden van de UC zijn het recht om advies te geven en het recht om toestemming te geven of te weigeren. In het Bestuurs- en Beheersreglement UM, waarbij de UC betrokken was bij het opstellen, is beschreven op welke punten de UC om advies en / of instemming wordt gevraagd. De UC fungeert tevens als klankbord voor het College van Bestuur, is betrokken bij de beoordeling en monitoring en kan voorstellen indienen voor nieuwe initiatieven.

Commissies

De UC kent drie commissies waarin medewerkers en studenten plannen en voorstellen bespreken met het College van Bestuur. Het doel is om bepaalde thema's in kleinere groepen voor te bereiden voordat deze als agendapunten op de plenaire vergaderingen van de raad met het College van Bestuur worden geplaatst. De commissies geven vervolgens advies aan de UC ter onderbouwing van de besluitvorming. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de plenaire vergaderingen van de raad met het College van Bestuur.

De UC komt doorgaans één keer per maand op woensdagmiddag bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar, evenals de vergaderingen van alle raadscommissies.

Opzet

De UC is samengesteld uit 20 leden, gelijkelijk verdeeld over studenten en medewerkers. De tien personeelsafgevaardigden worden om de twee jaar gekozen, zes vertegenwoordigen het wetenschappelijk personeel en vier vertegenwoordigen het ondersteunend personeel. De tien studentleden van de UC worden jaarlijks verkozen.

Doel

Het doel van de UC is het bevorderen van best practices binnen de universiteit. Het kan alle universitaire aangelegenheden bespreken en tracht naar beste vermogen openheid, publieke bewustwording en wederzijds overleg binnen de universiteit te bevorderen. Een van de taken van de UR is om bij het formuleren van de missie van de universiteit rekening te houden met de opvattingen en belangen van medewerkers en studenten. Bovendien heeft het de algemene taak om discriminatie op welke grond dan ook te voorkomen en te voorkomen, en met name om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de betrokkenheid van gehandicapten en etnische minderheden te bevorderen.

Rechten

De UC heeft bekrachtigingsbevoegdheid met betrekking tot onder meer het instellingsplan, het studentenstatuut, het bestuurs- en beheersreglement, het instandhouden van studentenvoorzieningen, het opzetten en stopzetten van opleidingen en regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. De UC heeft ook adviserende functies, bijvoorbeeld met betrekking tot het budget, de oprichting van rechtspersonen, financiële deelname in UM Holding BV en het beperken van eerste inschrijvingen op basis van beschikbare onderwijscapaciteit.